Matematikkdidaktikk og programmering (Computer Programming in Primary School)

Forskningsprosjektet dreier seg om bruk av programmering av datamaskiner som eget fag og som pedagogisk verktøy i norsk skole. Det er et felles prosjekt for lærerutdanningen og informatikkmiljøet ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Prosjektet skal kjøres i samarbeid med regionale skoler, offentlig sektor, FoU-institusjoner og næringsliv. Hovedmålet er å utvikle og teste undervisningsopplegg og læremidler for innføring av programmering i skolen.

Vårt mål er at resultatene fra forprosjektet videreføres i et større prosjekt, der undervisningsoppleggene og -teknologien utvikles til operative løsninger som kan settes i drift i regionale skoler. Vi sikter mot å delfinansiere hovedprosjektet gjennom NFRs program “Forskning og innovasjon i utdanningssektoren” (FINNUT).