Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning

Avdelingsstyret er et besluttende organ som har ansvar for å fatte vedtak om strategiske organ, som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. 

Avdelingsstyrets medlemmer for perioden (01.08.2017 - 31.07.2021)

Espen Schjetne (leder)
Åshild Søfteland (nestleder)
Kristine Høeg Karlsen (medlem)
Marianne Puvatcha (medlem)
Rune Aae (medlem)

Kjersti Berggraf Jacobsen (dekan)

Kamilla Ristun (studentrepresentant)
Mats E. Thomassen (studentrepresentant)

Anita Gundrosen, Gimle skole (ekstern representant skole)
Tommy Larsen, Stenrød barnehage (ekstern representant barnehage)

Sekretær: Irene Felde Olaussen

Varamedlemmer:

1. vara: Harald Oseland
2. vara: Marianne Østli
3. vara: Espen Braaten
4. vara: Marit Eriksen
5. vara: Hilde Sofie Fjeld

Avdelingsstyrets mandat: 

Avdelingsstyrets størrelse, sammensetning mm er nedfelt i § 3 i høgskolens valgreglement.

Avdelingsstyrets virkeområde (mandat) er nedfelt i kapittel 7 i Delegeringsreglementet av 2015 ved Høgskolen i Østfold.

Innkalling og protokoll fra avdelingsstyremøtene

Oversikt over avdelingsstyremøter studieåret 2017/2018 finnes i avdelingens møtekalender på intranett. Her finner du også oversikt over personalmøter, personalseminar og møter i avdelingens ulike utvalg.